ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

હરિયાણા લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

હરિયાણા લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક હરિયાણા પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSAmbala
Haryana
AmbalaHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
2
Lok Sabha
LSKurukshetra
Haryana
KurukshetraHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
3
Lok Sabha
LSSirsa
Haryana
SirsaHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
4
Lok Sabha
LSHisar
Haryana
HisarHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
5
Lok Sabha
LSKarnal
Haryana
KarnalHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
6
Lok Sabha
LSSonipat
Haryana
SonipatHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
7
Lok Sabha
LSRohtak
Haryana
RohtakHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
8
Lok Sabha
LSBhiwani-Mahendragarh
Haryana
Bhiwani-MahendragarhHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
9
Lok Sabha
LSGurgaon
Haryana
GurgaonHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
10
Lok Sabha
LSFaridabad
Haryana
FaridabadHaryanaMay 12, 2019
Sunday
Sunday6

ટોચની સ્ટોરીઝ