ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

દિલ્હી લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

દિલ્હી લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક દિલ્હી પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSChandni Chowk
Delhi
Chandni ChowkDelhiMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
2
Lok Sabha
LSNorth East Delhi
Delhi
North East DelhiDelhiMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
3
Lok Sabha
LSEast Delhi
Delhi
East DelhiDelhiMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
4
Lok Sabha
LSNew Delhi
Delhi
New DelhiDelhiMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
5
Lok Sabha
LSNorth West Delhi
Delhi
North West DelhiDelhiMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
6
Lok Sabha
LSWest Delhi
Delhi
West DelhiDelhiMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
7
Lok Sabha
LSSouth Delhi
Delhi
South DelhiDelhiMay 12, 2019
Sunday
Sunday6

ટોચની સ્ટોરીઝ