ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

આંધ્રપ્રદેશ લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

આંધ્રપ્રદેશ લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક આંધ્રપ્રદેશ પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSAraku
Andhra Pradesh
ArakuAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
2
Lok Sabha
LSSrikakulam
Andhra Pradesh
SrikakulamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
3
Lok Sabha
LSVizianagaram
Andhra Pradesh
VizianagaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
4
Lok Sabha
LSVisakhapatnam
Andhra Pradesh
VisakhapatnamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
5
Lok Sabha
LSAnakapalle
Andhra Pradesh
AnakapalleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
6
Lok Sabha
LSKakinada
Andhra Pradesh
KakinadaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
7
Lok Sabha
LSAmalapuram
Andhra Pradesh
AmalapuramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
8
Lok Sabha
LSRajahmundry
Andhra Pradesh
RajahmundryAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
9
Lok Sabha
LSNarsapuram
Andhra Pradesh
NarsapuramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
10
Lok Sabha
LSElluru
Andhra Pradesh
ElluruAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
11
Lok Sabha
LSMachilipatnam
Andhra Pradesh
MachilipatnamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
12
Lok Sabha
LSVijayawada
Andhra Pradesh
VijayawadaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
13
Lok Sabha
LSGuntur
Andhra Pradesh
GunturAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
14
Lok Sabha
LSNarasaraopet
Andhra Pradesh
NarasaraopetAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
15
Lok Sabha
LSBapatla
Andhra Pradesh
BapatlaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
16
Lok Sabha
LSOngole
Andhra Pradesh
OngoleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
17
Lok Sabha
LSNandyal
Andhra Pradesh
NandyalAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
18
Lok Sabha
LSKurnool
Andhra Pradesh
KurnoolAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
19
Lok Sabha
LSAnantapur
Andhra Pradesh
AnantapurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
20
Lok Sabha
LSHindupur
Andhra Pradesh
HindupurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
21
Lok Sabha
LSKadapa
Andhra Pradesh
KadapaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
22
Lok Sabha
LSNellore
Andhra Pradesh
NelloreAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
23
Lok Sabha
LSTirupati
Andhra Pradesh
TirupatiAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
24
Lok Sabha
LSRajampet
Andhra Pradesh
RajampetAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
25
Lok Sabha
LSChittoor
Andhra Pradesh
ChittoorAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ