કચ્છ (Kutchh News)

'કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા',બજેટમાં આ વસ્તુ મળે તો સાતસમુંદર પારથી આવે પ્રવાસી
'કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા',બજેટમાં આ વસ્તુ મળે તો સાતસમુંદર પારથી આવે પ્રવાસી