ખેડા (Kheda News)

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના દર્શન કરી ભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી, ભગવાનને 56 ભોગનો પ્રસાદ ધરાવાયો, જૂઓ
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના દર્શન કરી ભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી, ભગવાનને 56 ભોગનો પ્રસાદ ધરાવાયો, જૂઓ