જુનાગઢ (Junagadh News)

દરિયામાં કરંટ વધતાં બે નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું; 12 નંબર સુધીના સિગ્નલ શું સૂચવે છે?
દરિયામાં કરંટ વધતાં બે નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું; 12 નંબર સુધીના સિગ્નલ શું સૂચવે છે?

તાજેતરના સમાચાર