મહીસાગર (Mahisagar News)

આમાં કેવી રીતે ભણે ગુજરાત? 5 વર્ષથી શાળાનું મકાન નથી, આઠ ધોરણના બાળકો એકસાથે ભણે છે!
આમાં કેવી રીતે ભણે ગુજરાત? 5 વર્ષથી શાળાનું મકાન નથી, આઠ ધોરણના બાળકો એકસાથે ભણે છે!