અમદાવાદ : એકલવ્ય સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને તાલિબાની સજા, શિક્ષકે મારી મારીને સોળ પાડી દીધા!

અમદાવાદ : એકલવ્ય સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને તાલિબાની સજા, શિક્ષકે મારી મારીને સોળ પાડી દીધા!

ટૉપ ન્યૂઝ