રાજ્યનાં મહીસાગર જિલ્લાનું આ અંતરિયાળ ગામ છે 'કોરોનામુક્ત', લોકો પાળી રહ્યાં છે તમામ નિયમો

રાજ્યનાં મહીસાગર જિલ્લાનું આ અંતરિયાળ ગામ છે 'કોરોનામુક્ત', લોકો પાળી રહ્યાં છે તમામ નિયમો

ટૉપ ન્યૂઝ