ખેડૂતોની દિવાળી સુધરશે, રાજ્ય સરકાર પાક નુકશાન પર હેક્ટર દિઠ આપશે આટલા રૂપિયા

ખેડૂતોની દિવાળી સુધરશે, રાજ્ય સરકાર પાક નુકશાન પર હેક્ટર દિઠ આપશે આટલા રૂપિયા

ટૉપ ન્યૂઝ