દ્વારકાધીશના દર્શને જતા કાર પલટી ખાતા વડોદરાના પતિ-પત્નીના મોત, ચાર ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત

દ્વારકાધીશના દર્શને જતા કાર પલટી ખાતા વડોદરાના પતિ-પત્નીના મોત, ચાર ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત