સરકારનો નિર્ણય: સરકારી હૉસ્પિટલોએ સિટી સ્કેન રિપોર્ટના આધારે પણ દર્દીઓને દાખલ કરવા પડશે

સરકારનો નિર્ણય: સરકારી હૉસ્પિટલોએ સિટી સ્કેન રિપોર્ટના આધારે પણ દર્દીઓને દાખલ કરવા પડશે

ટૉપ ન્યૂઝ