ગુજરાતી સમાચાર (Gujarat News)

દ્વારકામાં આવેલા શિવરાજપુર બીચ ખાતે બે દિવસીય રમણીય રેતશિલ્પ મહોત્સવનો પ્રારંભ
દ્વારકામાં આવેલા શિવરાજપુર બીચ ખાતે બે દિવસીય રમણીય રેતશિલ્પ મહોત્સવનો પ્રારંભ