ગાંધીનગર (Gandhinagar News)

ગુજરાતમાં ત્રણ દિવસ વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી, તંત્રની આવી છે તૈયારીઓ
ગુજરાતમાં ત્રણ દિવસ વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી, તંત્રની આવી છે તૈયારીઓ

તાજેતરના સમાચાર