એક્સપ્લેનર (Explained News)

Ahmedabad Rain: અમદાવાદમાં આભ ફાટ્યું, સૌથી વધુ પાલડીમાં 10 ઈંચ, ક્યાં કેટલો વરસાદ?
Ahmedabad Rain: અમદાવાદમાં આભ ફાટ્યું, સૌથી વધુ પાલડીમાં 10 ઈંચ, ક્યાં કેટલો વરસાદ?