ચૂંટણી બાદ શું કરી રહ્યા છે હિમાચલ પ્રદેશનાં CM વીરભદ્ર સિંહ ?

ચૂંટણી બાદ શું કરી રહ્યા છે હિમાચલ પ્રદેશનાં CM વીરભદ્ર સિંહ ?

હિમાચલ વિધાનસભા પ્રદેશની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ પ્રદેશનાં બધા જ નેતાઓ હાલમાં આરામ ફરમાવી રહ્યાં છે પ્રદેશનાં મુખ્યમંત્રી વીરભદ્ર સિંહનાં અંગત નિવાસ હોલીલોંજમાં આામની પળો માણી રહ્યાં છે

ઇલેક્શનનાં વધુ સમાચાર

સ્પેશિયલવીડિયો ગેલરી

ઇલેક્શનનાં વધુ વિડિયો

મતદાનમથકથી

મુખ્ય ઉમેદવાર

 • CM વીરભદ્ર સિંહ (અર્કી વિસ સીટ) Congress
 • કૌલ સિંહ સિંહ ઠાકુર (દ્રંગ વિસ સીટ) Congress
 • પ્રો. પ્રેમ કુમાર ધૂમલ (સુજાનપુર સીટ) Bjp
 • અનિલ શર્મા (મંડી સદર સીટ) Bjp
 • સત્તપાલ સિંહ સત્તી (ઉના) Bjp

મહત્વનાં મુકાબલા

 • પ્રેમ કુમાર ધૂમલ Bjp
  vs
  રાજેન્દ્ર રાણા કોંગ્રેસ (સુજાનપુર સીટ) Congress
 • કૌલ સિંહ ઠાકુર Congress
  vs
  જવાહર ઠાકુર(દ્રંગ) Bjp
 • વીરભદ્ર સિંહ Congress
  vs
  રત્નપાલ સિંહ પાલ (અર્કી) Bjp
 • અનિલ શર્મા Bjp
  vs
  ચંપા ઠાકુર (મંડી સદર) Congress
 • સતપાલ સિંહ સત્ત Bjp
  vs
  સતપાલ રાયજાદા (ઉના) Congress

ઇલેક્શનની વધુ ફોટોગેલરી