અમદાવાદઃ મંજૂરી વગર રેલી કાઢવા બદલ હાર્દિક પટેલ સામે ફરિયાદ

લાઈવહાઇલાઇટ્સ

લાઈવ ટીવી
વધુ મહિતી [+]

ગુજરાત

Party W+L Leads Wins 2012
વધુ મહિતી [+]

હિમાચલ પ્રદેશ

Party W+L Leads Wins 2012
વધુ મહિતી [+]

મુખ્ય ઉમેદવાર

અમદાવાદઃ મંજૂરી વગર રેલી કાઢવા બદલ હાર્દિક પટેલ સામે ફરિયાદ

અમદાવાદઃ મંજૂરી વગર રેલી કાઢવા બદલ હાર્દિક પટેલ સામે ફરિયાદ

ચૂંટણી દરમિયાન મંજૂરી વગર રેલી કાઢવા બદલ હાર્દિક સામે બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.

ઇલેક્શનનાં વધુ સમાચાર

સ્પેશિયલવીડિયો ગેલરી

ઇલેક્શનનાં વધુ વિડિયો

ઇલેક્શનની વધુ ફોટોગેલરી