ગુજરાત/ હિમાચલ

વિધાનસભા ચૂંટણી 2017

અમદાવાદમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના રોડ શોને ન મળી મંજૂરી

અમદાવાદમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના રોડ શોને ન મળી મંજૂરી

શહેર પોલીસ કમિશનરે શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને બંને પક્ષના રોડ શોને પરવાનગી આપી નથી.

ઇલેક્શનનાં વધુ સમાચાર

સ્પેશિયલવીડિયો ગેલરી

ઇલેક્શનનાં વધુ વિડિયો

ઇલેક્શનની વધુ ફોટોગેલરી