હોમ |   સંપર્ક કરો

CONTACT US

આપના વિચાર અને પ્રતિક્રિયા અમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. જો આપને કોઇ પ્રશ્ન હોય, કોઇ પ્રતિક્રિયા આપવી હોય કે આપ કોઇ સારૂ સુચન કરવા ઇચ્છતા હોવ તો અમને આ સરનામા પર મોકલો. પોર્ટા કેબિન, એફસી-7, સેક્ટર 16એ, નોઇડા, ઉત્તર પ્રદેશ, ફોન નંબર : +91-120-469109, 4691463 ઇમેલ :gujarati@news18.com

LIVE Now