ભાષા પસંદ કરો :

વિધાનસભા ચૂંટણી
હૉમ હૉમ સિક્કિમ
No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 32
Counting Date: May 23, 2019
State Data
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 32
Number of Voters 4,26,646
Number of Male Voters 2,17,845
Number of Female Voters 2,07,046
Results
2014 SDF22 SKM10 INC0 OTH0
2009 SDF32 SKM0 INC0 OTH0
2004 SDF31 SKM0 INC1 OTH0
Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 SDF22 SKM10 INC0 OTH0
2009 SDF32 SKM0 INC0 OTH0
2004 SDF31 SKM0 INC1 OTH0

સિક્કિમ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

સિક્કિમ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

વિધાનસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

વિધાનસભા ચૂંટણીના 2019