ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

સિક્કિમ વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

સિક્કિમ વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી. જેમાં આ રાજ્યની આ બેઠકો પર એક જ તબક્કામાં 11 એપ્રિલ, 2019નાં રોજ મતદાન યોજાશે. જેમાં લોકસભાની ateબેઠકોની ચૂંટણીનું મતદાન પણ આ સાથે જ યોજાશે. સિક્કિમ વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન આ ચૂંટણી પત્રકમાં શોધી શકાશે.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Assembly
ASYoksam-Tashiding
Sikkim
Yoksam-TashidingSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
2
Assembly
ASYangthang
Sikkim
YangthangSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
3
Assembly
ASManeybung-Dentam
Sikkim
Maneybung-DentamSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
4
Assembly
ASGyalshing-Barnyak
Sikkim
Gyalshing-BarnyakSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
5
Assembly
ASRinchenpong
Sikkim
RinchenpongSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
6
Assembly
ASDaramdin
Sikkim
DaramdinSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
7
Assembly
ASSoreong-Chakung
Sikkim
Soreong-ChakungSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
8
Assembly
ASSalghari-Zoom
Sikkim
Salghari-ZoomSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
9
Assembly
ASBarfung
Sikkim
BarfungSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
10
Assembly
ASPoklok-Kamrang
Sikkim
Poklok-KamrangSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
11
Assembly
ASNamchi-Singhithang
Sikkim
Namchi-SinghithangSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
12
Assembly
ASMelli
Sikkim
MelliSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
13
Assembly
ASNamthang-Rateypani
Sikkim
Namthang-RateypaniSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
14
Assembly
ASTemi-Namphing
Sikkim
Temi-NamphingSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
15
Assembly
ASRangang-Yangang
Sikkim
Rangang-YangangSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
16
Assembly
ASTumen-Lingi
Sikkim
Tumen-LingiSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
17
Assembly
ASKhamdong-Singtam
Sikkim
Khamdong-SingtamSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
18
Assembly
ASWest Pendam
Sikkim
West PendamSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
19
Assembly
ASRhenock
Sikkim
Rhenock SikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
20
Assembly
ASChujachen
Sikkim
ChujachenSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
21
Assembly
ASGnathang-Machong
Sikkim
Gnathang-MachongSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
22
Assembly
ASNamcheybung
Sikkim
NamcheybungSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
23
Assembly
ASShyari
Sikkim
ShyariSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
24
Assembly
ASMartam-Rumtek
Sikkim
Martam-RumtekSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
25
Assembly
ASUpper Tadong
Sikkim
Upper TadongSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
26
Assembly
ASArithang
Sikkim
ArithangSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
27
Assembly
ASGangtok
Sikkim
GangtokSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
28
Assembly
ASUpper Burtuk
Sikkim
Upper BurtukSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
29
Assembly
ASKabi Lungchuk
Sikkim
Kabi LungchukSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
30
Assembly
ASDjongu
Sikkim
DjonguSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
31
Assembly
ASLachen Mangan
Sikkim
Lachen ManganSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
32
Assembly
ASSangha
Sikkim
SanghaSikkimApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ