ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

ઓડિસા વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

ઓડિસા વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી. જેમાં આ રાજ્યની આ બેઠકો પર એક જ તબક્કામાં 11 એપ્રિલ, 2019નાં રોજ મતદાન યોજાશે. જેમાં લોકસભાની ateબેઠકોની ચૂંટણીનું મતદાન પણ આ સાથે જ યોજાશે. ઓડિસા વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન આ ચૂંટણી પત્રકમાં શોધી શકાશે.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Assembly
ASPadampur
Odisha
PadampurOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
2
Assembly
ASBijepur
Odisha
BijepurOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
3
Assembly
ASBargarh
Odisha
BargarhOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
4
Assembly
ASAttabira
Odisha
Attabira OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
5
Assembly
ASBhatli
Odisha
BhatliOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
6
Assembly
ASBrajarajnagar
Odisha
BrajarajnagarOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
7
Assembly
ASJharsuguda
Odisha
JharsugudaOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
8
Assembly
ASTalsara
Odisha
Talsara OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
9
Assembly
ASSundargarh
Odisha
Sundargarh OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
10
Assembly
ASBiramitrapur
Odisha
Biramitrapur OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
11
Assembly
ASRaghunathpali
Odisha
Raghunathpali OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
12
Assembly
ASRourkela
Odisha
RourkelaOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
13
Assembly
ASRajgangapur
Odisha
Rajgangapur OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
14
Assembly
ASBonai
Odisha
Bonai OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
15
Assembly
ASKuchinda
Odisha
Kuchinda OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
16
Assembly
ASRengali
Odisha
RengaliOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
17
Assembly
ASSambalpur
Odisha
SambalpurOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
18
Assembly
ASRairakhol
Odisha
RairakholOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
19
Assembly
ASDeogarh
Odisha
DeogarhOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
20
Assembly
ASTelkoi
Odisha
Telkoi OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
21
Assembly
ASGhasipura
Odisha
Ghasipura OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
22
Assembly
ASAnandapur
Odisha
Anandapur OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
23
Assembly
ASPatna
Odisha
Patna OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
24
Assembly
ASKeonjhar
Odisha
Keonjhar OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
25
Assembly
ASChampua
Odisha
Champua OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
26
Assembly
ASJashipur
Odisha
JashipurOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
27
Assembly
ASSaraskana
Odisha
Saraskana OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
28
Assembly
ASRairangpur
Odisha
Rairangpur OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
29
Assembly
ASBangriposi
Odisha
Bangriposi OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
30
Assembly
ASKaranjia
Odisha
Karanjia OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
31
Assembly
ASUdala
Odisha
Udala OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
32
Assembly
ASBadasahi
Odisha
Badasahi OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
33
Assembly
ASBaripada
Odisha
Baripada OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
34
Assembly
ASMorada
Odisha
MoradaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
35
Assembly
ASJaleswar
Odisha
JaleswarOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
36
Assembly
ASBhograi
Odisha
BhograiOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
37
Assembly
ASBasta
Odisha
BastaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
38
Assembly
ASBalasore
Odisha
BalasoreOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
39
Assembly
ASRemuna
Odisha
Remuna OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
40
Assembly
ASNilgiri
Odisha
NilgiriOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
41
Assembly
ASSoro
Odisha
Soro OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
42
Assembly
ASSimulia
Odisha
SimuliaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
43
Assembly
ASBhandaripokhari
Odisha
BhandaripokhariOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
44
Assembly
ASBhadrak
Odisha
BhadrakOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
45
Assembly
ASBasudevpur
Odisha
BasudevpurOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
46
Assembly
ASDhamnagar
Odisha
Dhamnagar OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
47
Assembly
ASChandabali
Odisha
ChandabaliOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
48
Assembly
ASBinjharpur
Odisha
Binjharpur OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
49
Assembly
ASBari
Odisha
BariOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
50
Assembly
ASBarchana
Odisha
BarchanaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
51
Assembly
ASDharmasala
Odisha
DharmasalaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
52
Assembly
ASJajpur
Odisha
JajpurOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
53
Assembly
ASKorei
Odisha
KoreiOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
54
Assembly
ASSukinda
Odisha
SukindaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
55
Assembly
ASDhenkanal
Odisha
DhenkanalOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
56
Assembly
ASHindol
Odisha
HindolOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
57
Assembly
ASKamakhyanagar
Odisha
KamakhyanagarOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
58
Assembly
ASParjanga
Odisha
ParjangaOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
59
Assembly
ASPallahara
Odisha
PallaharaOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
60
Assembly
ASTalcher
Odisha
TalcherOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
61
Assembly
ASAngul
Odisha
Angul OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
62
Assembly
ASChhendipada
Odisha
ChhendipadaOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
63
Assembly
ASAthamallik
Odisha
Athamallik OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
64
Assembly
ASBirmaharajpur
Odisha
Birmaharajpur OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
65
Assembly
ASSonepur
Odisha
SonepurOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
66
Assembly
ASLoisingha
Odisha
Loisingha OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
67
Assembly
ASPatnagarh
Odisha
PatnagarhOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
68
Assembly
ASBolangir
Odisha
Bolangir OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
69
Assembly
ASTitlagarh
Odisha
TitlagarhOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
70
Assembly
ASKantabanji
Odisha
KantabanjiOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
71
Assembly
ASNuapada
Odisha
NuapadaOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
72
Assembly
ASKhariar
Odisha
KhariarOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
73
Assembly
ASUmarkote
Odisha
Umarkote OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
74
Assembly
ASJharigam
Odisha
Jharigam OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
75
Assembly
ASNabarangpur
Odisha
Nabarangpur OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
76
Assembly
ASDabugam
Odisha
Dabugam OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
77
Assembly
ASLanjigarh
Odisha
Lanjigarh OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
78
Assembly
ASJunagarh
Odisha
Junagarh OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
79
Assembly
ASDharmgarh
Odisha
DharmgarhOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
80
Assembly
ASBhawanipatna
Odisha
Bhawanipatna OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
81
Assembly
ASNarla
Odisha
NarlaOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
82
Assembly
ASBaliguda
Odisha
Baliguda OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
83
Assembly
ASG. Udayagiri
Odisha
G. Udayagiri OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
84
Assembly
ASPhulbani
Odisha
Phulbani OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
85
Assembly
ASKantamal
Odisha
KantamalOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
86
Assembly
ASBoudh
Odisha
BoudhOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
87
Assembly
ASBaramba
Odisha
BarambaOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
88
Assembly
ASBanki
Odisha
BankiOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
89
Assembly
ASAthagarh
Odisha
AthagarhOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
90
Assembly
ASBarabati-Cuttack
Odisha
Barabati-CuttackOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
91
Assembly
ASChoudwar-Cuttack
Odisha
Choudwar-CuttackOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
92
Assembly
ASNiali
Odisha
Niali OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
93
Assembly
ASCuttack Sadar
Odisha
Cuttack Sadar OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
94
Assembly
ASSalipur
Odisha
SalipurOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
95
Assembly
ASMahanga
Odisha
MahangaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
96
Assembly
ASPatkura
Odisha
PatkuraOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
97
Assembly
ASKendrapara
Odisha
Kendrapara OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
98
Assembly
ASAul
Odisha
Aul OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
99
Assembly
ASRajanagar
Odisha
RajanagarOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
100
Assembly
ASMahakalapada
Odisha
MahakalapadaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
101
Assembly
ASParadeep
Odisha
ParadeepOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
102
Assembly
ASTirtol
Odisha
Tirtol OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
103
Assembly
ASBalikuda-Ersama
Odisha
Balikuda-ErsamaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
104
Assembly
ASJagatsinghpur
Odisha
JagatsinghpurOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
105
Assembly
ASKakatpur
Odisha
Kakatpur OdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
106
Assembly
ASNimapara
Odisha
NimaparaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
107
Assembly
ASPuri
Odisha
PuriOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
108
Assembly
ASBramhagiri
Odisha
BramhagiriOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
109
Assembly
ASSatyabadi
Odisha
Satyabadi OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
110
Assembly
ASPipili
Odisha
PipiliOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
111
Assembly
ASJayadev
Odisha
Jayadev OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
112
Assembly
ASBhubaneswar Central (Madhya)
Odisha
Bhubaneswar Central (Madhya)OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
113
Assembly
ASBhubaneswar North (Uttar)
Odisha
Bhubaneswar North (Uttar)OdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
114
Assembly
ASEkamra-Bhubaneswar
Odisha
Ekamra-BhubaneswarOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
115
Assembly
ASJatani
Odisha
JataniOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
116
Assembly
ASBegunia
Odisha
BeguniaOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
117
Assembly
ASKhurda
Odisha
KhurdaOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
118
Assembly
ASChilika
Odisha
ChilikaOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
119
Assembly
ASRanpur
Odisha
RanpurOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
120
Assembly
ASKhandapada
Odisha
KhandapadaOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
121
Assembly
ASDaspalla
Odisha
Daspalla OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
122
Assembly
ASNayagarh
Odisha
NayagarhOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
123
Assembly
ASBhanjanagar
Odisha
BhanjanagarOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
124
Assembly
ASPolasara
Odisha
Polasara OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
125
Assembly
ASKabisuryangar
Odisha
KabisuryangarOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
126
Assembly
ASKhalikote
Odisha
Khalikote OdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
127
Assembly
ASChhatrapur
Odisha
Chhatrapur OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
128
Assembly
ASAska
Odisha
AskaOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
129
Assembly
ASSurada
Odisha
SuradaOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
130
Assembly
ASSanakhemundi
Odisha
SanakhemundiOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
131
Assembly
ASHinjili
Odisha
HinjiliOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
132
Assembly
ASGopalpur
Odisha
GopalpurOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
133
Assembly
ASBerhampur
Odisha
BerhampurOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
134
Assembly
ASDigapahandi
Odisha
DigapahandiOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
135
Assembly
ASChikiti
Odisha
ChikitiOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
136
Assembly
ASMohana
Odisha
Mohana OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
137
Assembly
ASParalakhemundi
Odisha
ParalakhemundiOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
138
Assembly
ASGunupur
Odisha
Gunupur OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
139
Assembly
ASBissam Cuttack
Odisha
Bissam Cuttack OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
140
Assembly
ASRayagada
Odisha
Rayagada OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
141
Assembly
ASLaxmipur
Odisha
Laxmipur OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
142
Assembly
ASKotpad
Odisha
Kotpad OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
143
Assembly
ASJeypore
Odisha
Jeypore OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
144
Assembly
ASKoraput
Odisha
Koraput OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
145
Assembly
ASPottangi
Odisha
Pottangi OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
146
Assembly
ASMalkangiri
Odisha
Malkangiri OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
147
Assembly
ASChitrakonda
Odisha
Chitrakonda OdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ