ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

અરુણાચલ પ્રદેશ વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

અરુણાચલ પ્રદેશ વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી. જેમાં આ રાજ્યની આ બેઠકો પર એક જ તબક્કામાં 11 એપ્રિલ, 2019નાં રોજ મતદાન યોજાશે. જેમાં લોકસભાની ateબેઠકોની ચૂંટણીનું મતદાન પણ આ સાથે જ યોજાશે. અરુણાચલ પ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન આ ચૂંટણી પત્રકમાં શોધી શકાશે.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Assembly
ASLumla
Arunachal Pradesh
LumlaArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
2
Assembly
ASTawang
Arunachal Pradesh
TawangArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
3
Assembly
ASMukto
Arunachal Pradesh
MuktoArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
4
Assembly
ASDirang
Arunachal Pradesh
DirangArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
5
Assembly
ASKalaktang
Arunachal Pradesh
KalaktangArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
6
Assembly
ASThrizino-Buragaon
Arunachal Pradesh
Thrizino-BuragaonArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
7
Assembly
ASBomdila
Arunachal Pradesh
BomdilaArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
8
Assembly
ASBameng
Arunachal Pradesh
BamengArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
9
Assembly
ASChayang Tajo
Arunachal Pradesh
Chayang TajoArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
10
Assembly
ASSeppa East
Arunachal Pradesh
Seppa EastArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
11
Assembly
ASSeppa West
Arunachal Pradesh
Seppa WestArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
12
Assembly
ASPakke Kessang
Arunachal Pradesh
Pakke KessangArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
13
Assembly
ASItanagar
Arunachal Pradesh
ItanagarArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
14
Assembly
ASDoimukh
Arunachal Pradesh
DoimukhArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
15
Assembly
ASSagalee
Arunachal Pradesh
SagaleeArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
16
Assembly
ASYachuli
Arunachal Pradesh
YachuliArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
17
Assembly
ASZiro Hapoli
Arunachal Pradesh
Ziro HapoliArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
18
Assembly
ASPalin
Arunachal Pradesh
PalinArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
19
Assembly
ASNyapin
Arunachal Pradesh
NyapinArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
20
Assembly
ASTali
Arunachal Pradesh
TaliArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
21
Assembly
ASKoloriang
Arunachal Pradesh
KoloriangArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
22
Assembly
ASNacho
Arunachal Pradesh
NachoArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
23
Assembly
ASTaliha
Arunachal Pradesh
TalihaArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
24
Assembly
ASDaporijo
Arunachal Pradesh
DaporijoArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
25
Assembly
ASRaga
Arunachal Pradesh
RagaArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
26
Assembly
ASDumporijo
Arunachal Pradesh
DumporijoArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
27
Assembly
ASLiromoba
Arunachal Pradesh
LiromobaArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
28
Assembly
ASLikabali
Arunachal Pradesh
LikabaliArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
29
Assembly
ASBasar
Arunachal Pradesh
BasarArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
30
Assembly
ASAlong West
Arunachal Pradesh
Along WestArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
31
Assembly
ASAlong East
Arunachal Pradesh
Along EastArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
32
Assembly
ASRumgong
Arunachal Pradesh
RumgongArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
33
Assembly
ASMechuka
Arunachal Pradesh
MechukaArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
34
Assembly
ASTuting Yingkiong
Arunachal Pradesh
Tuting YingkiongArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
35
Assembly
ASPangin
Arunachal Pradesh
PanginArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
36
Assembly
ASNari-Koyu
Arunachal Pradesh
Nari-KoyuArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
37
Assembly
ASPasighat West
Arunachal Pradesh
Pasighat WestArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
38
Assembly
ASPasighat East
Arunachal Pradesh
Pasighat EastArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
39
Assembly
ASMebo
Arunachal Pradesh
MeboArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
40
Assembly
ASMariyang-Geku
Arunachal Pradesh
Mariyang-GekuArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
41
Assembly
ASAnini
Arunachal Pradesh
AniniArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
42
Assembly
ASDambuk
Arunachal Pradesh
DambukArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
43
Assembly
ASRoing
Arunachal Pradesh
RoingArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
44
Assembly
ASTezu
Arunachal Pradesh
TezuArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
45
Assembly
ASHayuliang
Arunachal Pradesh
HayuliangArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
46
Assembly
ASChowkham
Arunachal Pradesh
ChowkhamArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
47
Assembly
ASNamsai
Arunachal Pradesh
NamsaiArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
48
Assembly
ASLekang
Arunachal Pradesh
LekangArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
49
Assembly
ASBordumsa - Diyun
Arunachal Pradesh
Bordumsa - DiyunArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
50
Assembly
ASMiao
Arunachal Pradesh
MiaoArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
51
Assembly
ASNampong
Arunachal Pradesh
NampongArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
52
Assembly
ASChanglang South
Arunachal Pradesh
Changlang SouthArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
53
Assembly
ASChanglang North
Arunachal Pradesh
Changlang NorthArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
54
Assembly
ASNamsang
Arunachal Pradesh
NamsangArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
55
Assembly
ASKhonsa East
Arunachal Pradesh
Khonsa EastArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
56
Assembly
ASKhonsa West
Arunachal Pradesh
Khonsa WestArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
57
Assembly
ASBorduria Bogapani
Arunachal Pradesh
Borduria BogapaniArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
58
Assembly
ASKanubari
Arunachal Pradesh
KanubariArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
59
Assembly
ASLongding Pumao
Arunachal Pradesh
Longding PumaoArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
60
Assembly
ASPongchau Wakka
Arunachal Pradesh
Pongchau WakkaArunachal PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ