અમરેલી (Amreli News)

પરેશ ધાનાણીએ ટ્વીટ કરી કટાક્ષ કર્યો, સવારે ભાજપના દિગ્ગજ સાથે ચા પીતા'તા!
પરેશ ધાનાણીએ ટ્વીટ કરી કટાક્ષ કર્યો, સવારે ભાજપના દિગ્ગજ સાથે ચા પીતા'તા!