અમરેલી (Amreli News)

સુકારાએ ચણાનાં પાકનો ખાતમો બોલાવી દીધો, 40 ટકા પાક નષ્ટ થયો
સુકારાએ ચણાનાં પાકનો ખાતમો બોલાવી દીધો, 40 ટકા પાક નષ્ટ થયો