ફિલ્મ રઇશ માટે બાદશાહની ટ્રેન મુસાફરી, શાહરૂખ ખાન દિલ્હી જવા મુંબઇથી રવાના

Jan 23, 2017 07:58 PM IST
1 of 4
 • ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે બાદશાહએ નવો કિમીયો શોધ્યો છે. શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે ટ્રેનની મુસાફરીએ નીકળ્યો છે. આજે સાંજે ક્રાંતિ એક્રસપ્રેસમાં શાહરૂખખાન મુંબઇથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. આ ક્ષણે રેલવે સ્ટેશને સમર્થકોએ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન દિલ્હી સુધી વિવિધ સ્ટેશને ઉતરી લોકો સાથે વાતચીત પણ કરશે.

  ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે બાદશાહએ નવો કિમીયો શોધ્યો છે. શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે ટ્રેનની મુસાફરીએ નીકળ્યો છે. આજે સાંજે ક્રાંતિ એક્રસપ્રેસમાં શાહરૂખખાન મુંબઇથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. આ ક્ષણે રેલવે સ્ટેશને સમર્થકોએ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન દિલ્હી સુધી વિવિધ સ્ટેશને ઉતરી લોકો સાથે વાતચીત પણ કરશે.

 • ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે બાદશાહએ નવો કિમીયો શોધ્યો છે. શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે ટ્રેનની મુસાફરીએ નીકળ્યો છે. આજે સાંજે ક્રાંતિ એક્રસપ્રેસમાં શાહરૂખખાન મુંબઇથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. આ ક્ષણે રેલવે સ્ટેશને સમર્થકોએ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન દિલ્હી સુધી વિવિધ સ્ટેશને ઉતરી લોકો સાથે વાતચીત પણ કરશે.

  ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે બાદશાહએ નવો કિમીયો શોધ્યો છે. શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે ટ્રેનની મુસાફરીએ નીકળ્યો છે. આજે સાંજે ક્રાંતિ એક્રસપ્રેસમાં શાહરૂખખાન મુંબઇથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. આ ક્ષણે રેલવે સ્ટેશને સમર્થકોએ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન દિલ્હી સુધી વિવિધ સ્ટેશને ઉતરી લોકો સાથે વાતચીત પણ કરશે.

 • ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે બાદશાહએ નવો કિમીયો શોધ્યો છે. શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે ટ્રેનની મુસાફરીએ નીકળ્યો છે. આજે સાંજે ક્રાંતિ એક્રસપ્રેસમાં શાહરૂખખાન મુંબઇથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. આ ક્ષણે રેલવે સ્ટેશને સમર્થકોએ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન દિલ્હી સુધી વિવિધ સ્ટેશને ઉતરી લોકો સાથે વાતચીત પણ કરશે.

  ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે બાદશાહએ નવો કિમીયો શોધ્યો છે. શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે ટ્રેનની મુસાફરીએ નીકળ્યો છે. આજે સાંજે ક્રાંતિ એક્રસપ્રેસમાં શાહરૂખખાન મુંબઇથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. આ ક્ષણે રેલવે સ્ટેશને સમર્થકોએ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન દિલ્હી સુધી વિવિધ સ્ટેશને ઉતરી લોકો સાથે વાતચીત પણ કરશે.

 • ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે બાદશાહએ નવો કિમીયો શોધ્યો છે. શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે ટ્રેનની મુસાફરીએ નીકળ્યો છે. આજે સાંજે ક્રાંતિ એક્રસપ્રેસમાં શાહરૂખખાન મુંબઇથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. આ ક્ષણે રેલવે સ્ટેશને સમર્થકોએ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન દિલ્હી સુધી વિવિધ સ્ટેશને ઉતરી લોકો સાથે વાતચીત પણ કરશે.

  ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે બાદશાહએ નવો કિમીયો શોધ્યો છે. શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ રઇશના પ્રમોશન માટે ટ્રેનની મુસાફરીએ નીકળ્યો છે. આજે સાંજે ક્રાંતિ એક્રસપ્રેસમાં શાહરૂખખાન મુંબઇથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. આ ક્ષણે રેલવે સ્ટેશને સમર્થકોએ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન દિલ્હી સુધી વિવિધ સ્ટેશને ઉતરી લોકો સાથે વાતચીત પણ કરશે.

લેટેસ્ટ ફોટો