ઓસ્કાર એવોર્ડમાં બોલીવુડ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો હોટ અંદાજ, જુઓ તસ્વીરો

Feb 27, 2017 12:43 PM IST
1 of 5
 • બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

  બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

 • બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

  બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

 • બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

  બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

 • બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

  બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

 • બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

  બોલીવુડ હોટ ગર્લ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાનો જલવો ઓસ્કારમાં પણ છવાયો, ઓસ્કાર એવોર્ડ સમારોહમાં એનો અંદાજ હોટ તો હતો જ પરંતુ સાથોસાથ ખૂબસુરતી પણ છલકાતી હતી. તેણીએ આ સમારોહમાં સફેદ અને સિલ્વર રંગનું રાલ્ફ રુસો ગાઉન પહેર્યું હતું. જુઓ તસ્વીરો

લેટેસ્ટ ફોટો