આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ: રંગબેરંગી પતંગોથી આસમાન છવાયું, ફોટા જુઓ

Jan 08, 2017 01:54 PM IST
1 of 7
 • શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

  શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

 • શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

  શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

 • શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

  શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

 • શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

  શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

 • શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

  શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

 • શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

  શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

 • શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

  શહેરના રિવરફ્રન્ટનું આસમાન રંગબેરંગી પતંગોથી છવાયું હતું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ ઓ પી કોહલી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ રમણલાલ વોરા, મેયર ગૌતમ શાહ સહિત અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવ શરૂ કરાયો હતો. આ પતંગોત્સવમાં 32 દેશોના 113 અને 10 રાજ્યોના 50 મળી કુલ 163 પંતગબાજો જોડાયા હતા. અહીં નોંધનિય છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003થી પતંગોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

લેટેસ્ટ ફોટો