દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટે લાંબો ટ્રાફિક જામ, જુઓ ફોટો

Jan 03, 2017 05:40 PM IST
1 of 5
 • રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

  રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

 • રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

  રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

 • રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

  રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

 • રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

  રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

 • રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

  રાજ્યમાં સૌથી વધુ આવક ધરાવતી શામળાજી ચેકપોસ્ટને અંદાજે 45 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ કરાઇ અને દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ચારેક દિવસ પૂર્વે જ આ ચેકપોસ્ટને ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. દેશની પ્રથમ ડિજિટલ ચેકપોસ્ટના લોકાપર્ણ સમયે વાહન ચાલકોની સુવિધા અને ટેકનોલોજીની મોટી મોટી વાતો કરાઇ હતી. પરંતુ પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દેશની ડિજિટલ ચેકપોસ્ટની જાણે પોલ ઉઘાડી પડી છે.

લેટેસ્ટ ફોટો