અમદાવાદ: રેઇન ડાન્સ, મસ્તી અને ધુળેટીનો ઉમંગ, જુઓ તસ્વીરો

Mar 13, 2017 01:36 PM IST
1 of 4
 • આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં રંગોના ઉત્સવને બાળકોથી માંડી યુવાઓ અને મોટેરાઓ પણ મનભરીને માણી રહ્યા છે ત્યારે શહેરોમાં ક્લબોમાં ડીજેન ડીજેની મસ્તી સાથે ધૂળેટીનો ઉમંગ જોવા મળ્યો છે.

  આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં રંગોના ઉત્સવને બાળકોથી માંડી યુવાઓ અને મોટેરાઓ પણ મનભરીને માણી રહ્યા છે ત્યારે શહેરોમાં ક્લબોમાં ડીજેન ડીજેની મસ્તી સાથે ધૂળેટીનો ઉમંગ જોવા મળ્યો છે.

 • રંગોના ઉત્સવને ડાન્સ કરીને રંગોથી મહિલાઓ મનાવતી જોવા મળતી હતી.

  રંગોના ઉત્સવને ડાન્સ કરીને રંગોથી મહિલાઓ મનાવતી જોવા મળતી હતી.

 • પાર્ટી પ્લોટોમાં અને ક્લબોમાંબાળકો, યુવાનો સૌ કોઈ રેન ડાન્સમાં મગ્ન જોવા મળ્યા હતા.

  પાર્ટી પ્લોટોમાં અને ક્લબોમાંબાળકો, યુવાનો સૌ કોઈ રેન ડાન્સમાં મગ્ન જોવા મળ્યા હતા.

 • પાર્ટી પ્લોટોમાં અને ક્લબોમાંબાળકો, યુવાનો સૌ કોઈ રેન ડાન્સમાં મગ્ન જોવા મળ્યા હતા.

  પાર્ટી પ્લોટોમાં અને ક્લબોમાંબાળકો, યુવાનો સૌ કોઈ રેન ડાન્સમાં મગ્ન જોવા મળ્યા હતા.

લેટેસ્ટ ફોટો