વડોદરા: લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવ્યું, ત્રણ વાહનોને લીધા ઝપટે, જુઓ તસ્વીર

Feb 07, 2017 11:39 AM IST
1 of 5
 • વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

  વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

 • વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

  વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

 • વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

  વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

 • વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

  વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

 • વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

  વડોદરામાં વહેલી સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકુ આવી જતાં બસ ડિવાઇડર પર ચડી ગઇ હતી અને બેથી ત્રણ અન્ય વાહનોને પણ ટક્કર મારી હતી. જેમાં ચાર જેટલા લોકોને ગંભીર ઇજા થવા પામી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આવીને બસના કેટલાક ભાગને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા,

લેટેસ્ટ ફોટો