ચીનનાં ઝરણાનો અદભૂત નજારો.. ક્યારેક લીલી તો ક્યારેક હોય છે ગુલાબી

Sep 26, 2017 12:54 PM IST
1 of 5
 • Lake-1

  Lake-1

 • Lake-2

  Lake-2

 • Lake-4

  Lake-4

 • ઝરણાનાં આ રંગ વર્ષોથી આમ બદલાય છે... શિયાળામાં તેનો રંગ બદલાય છે આ સમયમાં તે મોટે ભાગે સુકાઇ જાય છે...

  ઝરણાનાં આ રંગ વર્ષોથી આમ બદલાય છે... શિયાળામાં તેનો રંગ બદલાય છે આ સમયમાં તે મોટે ભાગે સુકાઇ જાય છે...

 • Lake-8

  Lake-8

લેટેસ્ટ ફોટો