બજેટ 2017: નાણામંત્રીએ ગુજરાતને શું આપ્યું? મહત્વની જોગવાઇ શું છે? જાણો

Feb 01, 2017 02:29 PM IST
1 of 6
 • મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

  મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

 • મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

  મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

 • મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

  મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

 • મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

  મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

 • મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

  મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

 • મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

  મોદી સરકારના નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આજે કેન્દ્રનું સામાન્ય બજેટ 2017 રજુ કર્યું, ઇન્કમટેક્સ સહિતમાં મધ્યમવર્ગને મોટી રાહત કરી આપી છે ત્યારે ગુજરાત માટે પણ કેટલીક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ગુજરાતને એઇમ્સ આપવામાં આવી છે તો સાબરમતી આશ્રમને 100 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ઉજવણીનું પણ આયોજન કરાયું છે. શું છે મહત્વની જોગવાઇઓ? જાણો

લેટેસ્ટ ફોટો